Wnoszę o wskazanie:

  • adresu Biuletynu Informacji Publicznej,
  • daty realizacji obowiązku określonego w art. 9 ust. 3 u.d.i.p.,
  • numeru porządkowego w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 9 ust. 1 (lub wskazanie właściwego adresu URL podstrony wykazu w wersji elektronicznej dla samodzielnego ustalenia przez wnioskodawce)

Wskazać należy, że zgodnie z art. 9 ust. 2 u.d.i.p. każdy podmiot zobowiązany, w rozumieniu podmiotu o którym mowa w art. 4 ust. 1 -2 ustawy jest zobowiązany do stworzenia własnego Biuletynu Informacji Publicznej. Art. 8 ust. 3 określa informacje, która winny się obligatoryjnie znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej. Art. 23 u.d.i.p. jako jedyny przepis karny w ustawie stanowi iż:

Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Zgodnie z poglądem przyjętym w doktrynie 1) przepis ten penalizuje każdy przypadek nieudostępniania informacji publicznej, w tym również związany z niewypełnianiem obowiązku określonego w art. 8 ust. 3 u.d.i.p. Dla bytu tego przestępstwa wystarczy fakt braku danej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej, a nie ma znaczenia czy ktoś był nią zainteresowany. Przyjąć należy za tym iż ustawodawca postanowił, że prawo do informacji publicznej obejmuje prawo do jej niezwłocznego uzyskania (art. 3 ust.2) w związku z tym iż obowiązek ten zachodzi wobec podmiotów posiadających informacje (art. 4 ust. 3), iż informacja winna się znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej niezwłocznie od wytworzenia lub przyjęcia jej w posiadanie przez podmiot.

Materiał źródłowy:

1)
Tomasz R. Aleksandrowicz, Komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej, LexisNexis 2004
dip/uniki/zapytanie-o-bip.txt · ostatnio zmienione: 2014/10/16 01:15 przez naczelnik
Public Domain
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0