G. wnioskiem z dnia […], zgłoszonym za pośrednictwem poczty elektronicznej, zwrócił się do Dyrektora Zespołu Szkół Nr […] w M. o udostępnienie, obejmującej 13 punktów, informacji publicznej dotyczącej tego Zespołu w zakresie: anonimowych ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, które posłużyły do postawienia zarzutów nauczycielce K.G.; fragmentu nagrania z monitoringu szkolnego z dnia […] w godzinach od […] do […] z kamery przed sekretariatem Dyrektora; podania w całym okresie pełnienia funkcji przez Dyrektora - informacji o jakichkolwiek postępowaniach dyscyplinarnych lub wyjaśniających prowadzonych przez rzecznika dyscyplinarnego oraz kserokopii dokumentów wszczynających, jak i kończących te postępowania, jak również kopii książki kontroli oraz wszystkich protokołów kontroli i zaleceń oraz zarządzeń, a także faktur płaconych z budżetu i rocznych sprawozdań finansowych; kopii obowiązującej w Zespole Szkół polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym, o których mowa w przepisach wykonawczych do ustawy o ochronie danych osobowych; wskazanie bezpośredniego linku w formie adresu URI do elektronicznej książki podawczej Zespołu i własnej strony podmiotowej BIP, o której mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) oraz daty dopełnienia obowiązku, o którym mowa jest w rozdziale 4 rozporządzenia w sprawie BIP. Jednocześnie wnioskodawca domagał się przesłania informacji pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy w jednym z formatów dozwolonych przepisami prawa.

(IV SAB/Gl 63/12 - Wyrok WSA w Gliwicach)

J.P. reprezentująca stowarzyszenie zwykłe pod nazwą A z siedzibą w W., wnioskiem z dnia […], zgłoszonym za pośrednictwem poczty elektronicznej, zwróciła się do Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury w T. o udzielenie informacji, jak ta jednostka jest przygotowana do udzielania informacji publicznej za pomocą Biuletynu Informacji Publicznej (BIP). W szczególności domagała się uzyskania odpowiedzi na pytania: czy jednostka posiada stronę podmiotową BIP, a jeśli tak, jaki jest jej adres oraz wskazanie dokładnej daty uruchomienia tej strony; kiedy kierownik jednostki dopełnił obowiązku, o którym mowa w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68) i czy sporządza kopie bezpieczeństwa oraz w jaki sposób (pytania nr 1-3). Dodatkowo wnioskowano o podanie adresu do podstrony BIP, gdzie zamieszczono informacje o statucie prawnym lub formie prawnej jednostki, jej organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach, majątku i budżecie, sposobach załatwiania i przyjmowania spraw, prowadzonych rejestrach, ewidencjach, archiwach oraz sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych, a także adresu podstrony BIP, gdzie zamieszczono dokumentację przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją prowadzących (pytania nr 4-11). Kolejne pytania (nr 12 i 13), dotyczyły naborów na stanowiska urzędnicze i postępowań przetargowych, zwłaszcza wskazania ile od 1 stycznia 2009 r. jednostka prowadziła naborów, na jakie stanowiska, jaki był termin składania dokumentów w odniesieniu do każdego z naborów oraz w jaki sposób kierownik jednostki może udowodnić, iż wypełnił swój obowiązek, o którym mowa w art. 13 i art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm), jak również ile w okresie od 1 stycznia 2009 r. jednostka przeprowadziła postępowań przetargowych, w jakiej dacie umieszczono ogłoszenie o zamówieniu w BIP oraz informację o dacie upływu terminu do składania ofert, a jeżeli nie dokonano tego na stronach BIP, to w jaki sposób w odniesieniu do każdego z postępowań przetargowych kierownik jednostki może udowodnić dochowanie terminu, o którym mowa w art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Ostatnie pytanie (nr 15), dotyczyło zmian statutu jednostki oraz w jakich terminach dokonywano jego nowelizacji i kiedy zamieszczono znowelizowaną treść statutu na stronie podmiotowej BIP.

(IV SAB/Gl 38/12 - Wyrok WSA w Gliwicach)

W sprawach uregulowanych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej za organ wyższego stopnia w stosunku do dyrektora publicznej szkoły podstawowej lub gimnazjum uznać należy organ prowadzący daną szkołę. Kompetencje tego organu wykonywać będzie wójt (burmistrz, prezydent miasta) starosta, marszałek wojewódźtwa.

(teza do II SA/Po 656/11 - Wyrok WSA w Poznaniu)

Informacją publiczną będą zatem, np. informacje dotyczące bezpieczeństwa w szkole (zob. wyrok WSA w Krakowie z 29 kwietnia 2010 r., sygn. akt II SAB/Kr 33/10), dane dotyczące majątku należącego do szkoły (wyrok WSA w Krakowie z dnia 13 maja 2010 r., sygn. akt II SAB/Kr 34/10), sposób wykorzystania środków finansowych pozyskanych przez szkołę z wynajmu pomieszczeń (zob. wyrok WSA w Krakowie z dnia 17 maja 2010 r. , sygn. akt II SAB/Kr 45/10), niektóre dane dotyczące pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkole, związane z zajmowanym przez nauczyciela stanowiskiem, jak fakt karalności, kwalifikacje, imienny wykaz nauczycieli, którym przyznano dofinansowanie do doskonalenia zawodowego wraz z podaniem kwoty dofinansowania przyznanej każdemu nauczycielowi (zob. wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2011 r., sygn. akt IV SAB/Wr 44/11) oraz będące w posiadaniu organu protokoły z posiedzeń rad pedagogicznych i dokumenty z przeprowadzonych postępowań, czynności kontrolnych i nadzorczych wobec szkoły publicznej (np. wyrok WSA w Warszawie z dn. 14 września 2011 r., sygn. akt VIII SAB/Wa 30/11), protokoły kontroli przeprowadzonej w szkole przez wydział kontroli urzędu miasta (zob. wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 13 października 2011 r., sygn. akt SAB/Wr 90/11) oraz dokumenty będące przedmiotem kontroli kuratorium (por. wyrok WSA w Poznaniu z dnia 20 września 2011 r., sygn. akt II SA/Po 142/11).

(II SAB/Ol 34/13 - Wyrok WSA w Olsztynie) art276kk_komentarz.pdf

dip/szkola.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 20:48 przez naczelnik
Public Domain
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0