Patrz: bip_pbssp2012_iizm_dzu2012_poz_1009.pdf

Stosownie do art. 61 Konstytucji RP oraz art. 2 ust.1 w zw. z art. 10 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 nr 112 poz. 1198 z późn.zm.; dalej: u.d.i.p.) wnoszę o przesłanie pod adres określony w załączniku 1 informacji publicznej w zakresie kopii treści wraz z właściwymi plikami komputerowymi:

Do prokuratur okręgowych

 • sprawozdań PG-P1CA z działalności własnej za I półrocze i za rok 2012 podległych prokurator rejonowych składanych prokuraturze okręgowej dwa razy w roku:
  • do 7 lipca 2012 r. z danymi za I półrocze,
  • do 9 stycznia 2013 r. z danymi za rok 2012,
 • sprawozdania PG-P1CA z działalności własnej prokuratury okręgowej za I półrocze i za rok 2012 złożonego do prokuratury apelacyjnej,
 • zbiorczego sprawozdania PG-P1CA w formie zbiorczego zestawienie danych z działalności podległych prokuratur rejonowych za I półrocze i za rok 2012 złożonego do prokuratury apelacyjnej,

Do prokuratur apelacyjnych

 • sprawozdań PG-P1CA z działalności własnej za I półrocze i za rok 2012 podległych prokurator okręgowych składanych prokuraturze apelacyjnej dwa razy w roku:
  • do 15 lipca 2012 r. z danymi za I półrocze
  • do 16 stycznia 2013 r. z danymi za rok 2012
 • sprawozdania PG-P1CA z działalności własnej prokuratury apelacyjnej za I półrocze i za rok 2012 złożonego do prokuratury generalnej,
 • zbiorczych sprawozdań PG-P1CA za I półrocze i za rok 2012 złożonych do prokuratury apelacyjnej przez podległe prokuratury okręgowe,
 • zbiorczego sprawozdania PG-P1CA złożonego w formie zbiorczego zestawienie danych z działalności własnej i podległych prokuratur okręgowych i rejonowych za I półrocze i za rok 2012 do prokuratury generalnej,

Do prokuratury generalnej

 • sprawozdań PG-P1CA za I półrocze i za rok 2012 podległych prokurator apelacyjnych składanych prokuraturze generalnej dwa razy w roku:
  • do 18 lipca 2012 r. z danymi za I półrocze
  • do 18 stycznia 2013 r. z danymi za rok 2012
 • zbiorczego sprawozdania PG-P1CA złożonego w formie zbiorczego zestawienie danych z działalności własnej i podległych prokuratur okręgowych i rejonowych za I półrocze i za rok 2012 do prokuratury generalnej,

Pouczenie

 1. Przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej stanowią, że realizacja prawa do informacji publicznej w przewidzianych ustawą formach 1) jest uzależniona od jednoczesnego, kumulatywnego spełnienia trzech przesłanek 2). Po pierwsze: przedmiotem żądania informacji musi być informacja publiczna w rozumieniu art. 1 oraz art. 3 ust. 2 z uwzględnieniem interpretacji rozszerzającej wynikającej z art. 61 ust. 1 Konstytucji RP; po drugie: adresatem żądania udostępnienia informacji publicznej, na zasadach tej ustawy, mogą być wyłącznie podmioty zobowiązane zgodnie z art. 4, po trzecie: według art. 4 ust. 3 obowiązane do udostępnienia informacji publicznej są podmioty, o których mowa w ust. 1 i 2, będące w posiadaniu takich informacji.
  1. Należy wskazać, że doktryna oraz orzecznictwo sądowe, w oparciu o ogólną formułę ustawy, a także konstytucyjną konstrukcję prawa do informacji zawartą w art. 61 ust. 1 i 2 ustawy zasadniczej, przyjmuje szerokie rozumienie pojęcia „informacja publiczna” i odnosi się do wszelkich spraw publicznych również wówczas, gdy wiadomość nie została wytworzona przez podmioty publiczne, a jedynie odnosi się do nich 3). Uwzględniając powyższe przyjdzie stwierdzić, że informacją publiczną będzie każda wiadomość wytworzona lub odnoszona do władz publicznych, a także wytworzona lub odnoszona do innych podmiotów wykonujących zadania publiczne lub dysponujące majątkiem publicznym, jak również treść wszelkiego rodzaju dokumentów odnoszących się do tych podmiotów, związanych z nimi osób bądź w jakikolwiek sposób ich dotyczących 4), a dla traktowania danej informacji jako informacji publicznej decydujące jest nie samo jej wytworzenie, lecz fakt, że została pozyskana i przetworzona w celu realizacji zadań publicznych 5), a bez znaczenia pozostaje fakt czy dokument ma charakter „wewnętrzny”, czy „roboczy” 6).
  2. Prokuratura bez wątpienia jest podmiotem zaliczającym się do podmiotów wymienionych w w art. 4 ust. 1 u.d.i.p., a więc została został spełniony zakres podmiotowy ustawy.
  3. Podmiot dysponuje stosownymi danymi z względu na upłynięcie terminu, o którym mowa w art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2012 poz. 591 z późn.zm.)
1)
II SAB/Wa 104/11 - Wyrok WSA w Warszawie
2)
II SA/Bk 852/12 - Wyrok WSA w Białymstoku; II SAB/Wa 477/12 - Wyrok WSA w Warszawie
3)
por.: M. Jaśkowska, Dostęp do informacji publicznej w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Toruń 2002, s. 28
4)
por. wyroki NSA - z dnia 30 października 2002 r., sygn. akt II SA 181/02 i II SA 2036-2037/02 oraz z dnia 20 października 2002 r., sygn. akt II SA 1956/02, IV SAB/Gl 63/12 - Wyrok WSA w Gliwicach
5)
por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 lipca 2011r., sygn. akt l OSK 638/11, II SAB/Kr 73/13 - Wyrok WSA w Krakowie; II SAB/Kr 73/13 - Wyrok WSA w Krakowie; II SAB/Kr 38/13 - Wyrok WSA w Krakowie; II SAB/Kr 180/12 - Wyrok WSA w Krakowie; II SAB/Wa 451/12 - Wyrok WSA w Warszawie; II SAB/Kr 140/12 - Wyrok WSA w Krakowie; I OSK 2437/12 - Postanowienie NSA; II SAB/Op 34/12 - Wyrok WSA w Opolu; II SAB/Gd 36/12 - Wyrok WSA w Gdańsku; II SAB/Gd 37/12 - Wyrok WSA w Gdańsku; II SAB/Wa 136/12 - Wyrok WSA w Warszawie; II SAB/Kr 131/11 - Wyrok WSA w Krakowie; II SAB/Kr 50/12 - Wyrok WSA w Krakowie
6)
I OSK 1550/11 - Wyrok NSA, II SAB/Go 10/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp., II SAB/Ke 14/13 - Wyrok WSA w Kielcach
dip/wnioski/prokuratura.txt · ostatnio zmienione: 2013/08/11 04:30 przez naczelnik
Public Domain
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0