To jest stara wersja strony!


Przykładowy podgląd pliku xades jest dostępny.

TODO: Weryfikacja pliku dołączonego do podpisu.

Odtwórcze

Instalacja xmlsec1:

apt-get instal xmlsec1

Weryfikowanie podpisu:

xmlsec1 --verify aa.xades

Przykładowy wynik:

$ xmlsec1 --verify aa.xades 
OK
SignedInfo References (ok/all): 2/2
Manifests References (ok/all): 0/0

Twórcze

Generowanie certyfikatu samopodpisanego

$ openssl req -x509 -nodes -days 365 -subj '/2.5.4.16=0-\0C\1BAl. Tadeusza Kościuszki 83\0C\0E90-436 Łódź, CN=Teresa Sińska, 2.5.4.5=PESEL: 50012704960, 2.5.4.42=Teresa, 2.5.4.4=Sińska, OU=Izba Skarbowa w Łodzi, O=Izba Skarbowa w Łodzi, L=Łódź, ST=Łódzkie, C=PL' -newkey rsa:1024 -keyout mycert.pem -out mycert.pem
Generating a 1024 bit RSA private key
...++++++
.............................++++++
unable to write 'random state'
writing new private key to 'mycert.pem'
-----
it/xades.1377651856.txt.gz · ostatnio zmienione: 2013/08/28 03:04 przez naczelnik
Public Domain
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0