--> MAiC

W związku z przesłaną wiadomością stosownie do art. 61 Konstytucji RP w związku z art. 1 ust. 2 u.d.i.p. wnoszę o przesłanie w formacie edytowalnym (arkusz kalkulacyjny, html, xls,csv,ods itp.) pod adres [email protected] informacji publicznej w zakresie:
- wykazu wszystkich słowników referencyjnych z https://ws.epuap.gov.pl/.../services/SlownikiReferencyjne,
- wykazu wszystkich skrytek podmiotów publicznych, zawierającego w szczególności dane teleadresowe podmiotów.

https://www.facebook.com/ePUAP2/posts/162093640644538?comment_id=232454&offset=0&total_comments=10

--> me

MINISTERSTWO
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
BIURO MINISTRA

BM-ZPO-0667-177/2013.MW

Szanowny Pan
Adam Dobrawy

Szanowny Panie,

w nawiązaniu do Pana wniosku przesłanego w dniu 30 lipca 2013 r. za pośrednictwem portalu Facebook (www.facebook.com/ePUAP2), zawierającego prośbę o udostępnienie informacji publicznej, niniejszym przekazuję następujące dane:
Kody i nazwy aktualnie dostępnych słowników referencyjnych na ePUAP:

PKD_2004 - Słownik PKD 2004
PKD_2007 - Słownik PKD 2007
WOJ - Słownik województw wg TERYT
POWIATY - Słownik powiatów wg TERYT
GMINY - Słownik gmin wg TERYT
MIEJSCOWOSCI - Słownik miejscowości wg TERYT
ULICE - Słownik ulic wg TERYT

W zakresie wykazu wszystkich skrytek podmiotów publicznych, zawierającego w szczególności dane teleadresowe podmiotów uprzejmie informuję, że na podstawieart. 7 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm., mając na uwadze § 3. pkt 1 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych Dz.U. 2011 nr 206 poz. 1216, informację o adresach skrzynek podawczych uważa się za udostępnioną.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) przekazuję następujące informacje:
1. Podmiot udostępniający informacje: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.
2. Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Pan Marek Grajewski, w/z Zastępcy Dyrektora Departamentu Informatyzacji w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.
3. Osoba, która udostępnia informację: Pani Magdalena Skarżyńska, kierująca Biurem Ministra Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Z poważaniem,
Mateusz Wasilewski
Biuro Ministra
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
[email protected]
22 245 58 43
[email protected]
22 245 59 31

--> MAiC

W zakresie wykazu wszystkich skrytek podmiotów publicznych wnoszę o ponowne rozpatrzenie wniosku, gdyż zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych nieprawidłowe jest załatwienie wniosku poprzez odesłanie do stron Biuletynu Informacji Publicznej, gdy do uzyskania żądanej informacji konieczne jest zapoznanie się przez stronę z licznymi udostępnionymi na stronie BIP dokumentami źródłowymi, a następnie dokonanie selekcji zawartych w nich danych lub też gdy uzyskanie informacji polegać ma na interpretacji obszernych danych dostępnych w BIP, a następnie samodzielnym jej „wytworzeniu” na ich podstawie. Jak również, wskazanie podmiotowi żądającemu udzielenia informacji publicznej strony Biuletynu Informacji Publicznej jako jej źródła stanowi prawidłowe załatwienie wniosku tylko i wyłącznie w przypadku, gdy informacje tam zawarte odnoszą się bezpośrednio (wprost) i konkretnie do meritum żądania (wyrok z dnia 27 marca 2008 r. WSA w Białymstoku II SAB/Bk 7/08 por. wyrok WSA w Szczecinie z dnia 06 października 2004 r. w sprawie sygn. akt II SAB/Sz 31/04, nie publ. oraz wyrok WSA w Gliwicach z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie sygn. akt II SA/Ka
2633/03, nie publ.). Ponadto zgodnie z orzecznictwem błędne odesłanie do Biuletynu Informacji Publicznej, podczas dana informacja się na nim nie znajduje stanowi rażące naruszenie prawa (II SAB/Gd 79/12 - Wyrok WSA w Gdańsku).

--> me

MINISTERSTWO
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
BIURO MINISTRA

BM-ZPO-0667-177/2013.MW (2)
Szanowny Pan
Adam Dobrawy

Szanowny Panie,

w nawiązaniu do Pana wniosku przesłanego w dniu 15 sierpnia 2013 r. uprzejmie informuję, że odpowiedzi udzielimy w terminie do 12 grudnia 2013. Powodem wydłużenia terminu udzielenia odpowiedzi jest konieczność prawnej analizy Pana zastrzeżeń oraz ewentualnego pozyskania przedmiotowych danych.

Z poważaniem,
Mateusz Wasilewski
Biuro Ministra
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
[email protected]
22 245 58 43
[email protected]
22 245 59 31

--> MAiC

Dotyczy: BM-ZPO-0667-177/2013.MW (2)

W związku z przesłanym pismem chciałbym poinformować, że zupełnie nie akceptowalne jest przesłanie wnioskowanych informacji w terminie do 12 grudnia 2013 roku, gdyż jest to 151 dni od złożenia, co oznacza, że został naruszony termin, o którym mowa w art.13 ust. u.d.i.p.,który stanowi „Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust. 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.”.Skrajnym akceptowalnym terminem jest 28 października 2013 r. Nie udostępnienie informacji publicznej do tego terminu zmusi mnie do podjęcia kroków prawnych przewidzianych ustawą o dostępie do informacji publicznej oraz ustawą Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Z wyrazami szacunku,
Adam Dobrawy

--> me

Szanowny Panie,

Oczywiście nastąpiła omyłka pisarska i wskazanym terminem miał być 12 września 2013 roku.

MINISTERSTWO
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

BIURO MINISTRA

BM-ZPO-0667-177/2013.MW (2)

Szanowny Pan
Adam Dobrawy

Szanowny Panie,

w nawiązaniu do Pana wniosku przesłanego w dniu 15 sierpnia 2013 r. uprzejmie informuję, że odpowiedzi udzielimy w terminie do 12 września 2013. Powodem wydłużenia terminu udzielenia odpowiedzi jest konieczność prawnej analizy Pana zastrzeżeń oraz ewentualnego pozyskania przedmiotowych danych.

Z poważaniem,
Mateusz Wasilewski
Biuro Ministra
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
[email protected]
22 245 58 43
[email protected]
22 245 59 31

--> me

MINISTERSTWO
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
BIURO MINISTRA
BM-ZPO-0667-177/2013.MW (2)

Szanowny Pan
Adam Dobrawy

Szanowny Panie,

w nawiązaniu do Państwa wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 15 sierpnia 2013 roku, uprzejmie informuję, że odpowiedzi na Pana wniosek udzielimy do 16 września 2013 roku. Powodem wydłużenia terminu udzielenia odpowiedzi jest konieczność prawnej analizy Pana zastrzeżeń oraz ewentualnego pozyskania przedmiotowych danych.

Z poważaniem,
Mateusz Wasilewski
Biuro Ministra
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
[email protected]
22 245 58 43
[email protected]
22 245 59 31

--> me

MINISTERSTWO
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
BIURO MINISTRA
BM-ZPO-0667-177/2013.MW (2)

Szanowny Pan
Adam Dobrawy

Szanowny Panie,

w nawiązaniu do Państwa wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 15 sierpnia 2013 roku, uprzejmie informuję, że odpowiedzi na Pana wniosek udzielimy do 17 września 2013 roku. Powodem wydłużenia terminu udzielenia odpowiedzi jest konieczność prawnej analizy Pana zastrzeżeń oraz ewentualnego pozyskania przedmiotowych danych.

Z poważaniem,
Mateusz Wasilewski
Biuro Ministra
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
[email protected]
22 245 58 43
[email protected]
22 245 59 31

--> me

MINISTERSTWO
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
BIURO MINISTRA
BM-ZPO-0667-177/2013.MW (2)

Szanowny Pan
Adam Dobrawy

Szanowny Panie,

w nawiązaniu do Państwa wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 15 sierpnia 2013 roku, uprzejmie informuję, że odpowiedzi na Pana wniosek udzielimy do 30 września 2013 roku. Powodem wydłużenia terminu udzielenia odpowiedzi jest konieczność prawnej analizy Pana zastrzeżeń oraz ewentualnego pozyskania przedmiotowych danych.

Z poważaniem,
Mateusz Wasilewski
Biuro Ministra
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
[email protected]
22 245 58 43
[email protected]
22 245 59 31

--> me

Szanowny Panie,
w nawiązaniu do Państwa wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 15 sierpnia 2013 roku, w załączeniu przesyłam odpowiedź zawierającą wykaz adresów skrytek elektronicznych oraz dane teleadresowe wszystkich podmiotów publicznych na ePUAP według stanu na dzień 16 września 2013 r.
Pozdrawiam
Tomasz Krzymowski

Radca Ministra
Departament Informatyzacji
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
(+48) 22 245 57 24
[email protected]

Załączniki ~~DISCUSSION~~

dip/wnioski/epuap-baza.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/26 22:32 przez naczelnik
Public Domain
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0