Prawo do informacji

Czy X to informacja publiczna?

Czy ten dokument znajduje się w instytucji z powodu realizacji zadań publicznych lub dotyczy gospodarowania środkami publicznymi? Jeżeli tak, to jest informacja publiczna. Nie oznacza, że taki dokument należy Tobie udostępnić. Konieczne jest wyważenie innych praw np. prawa do prywatności. To jednak oznacza tylko, że urząd ma wydać decyzje odmowną w sprawie informacji publicznej, ale to wciąż jest informacja publiczna.

Czy wniosek o informacje publiczną może być anonimowy?

W mojej ocenie wniosek o informacje publiczną może być anonimowy. Sam w większości takie wnioski składam w 90% (stan na dzień 10 sierpnia 2017 roku). Wyjątkiem jest sytuacja, gdy organ chce nałożyć opłatę lub formalnie odmówić, a wtedy może wezwać do podania imienia i nazwiska, ale musi czytelnie przedstawić swój zamiar. W sytuacji wezwania do podpisania wniosku odmawiam, argumentuje i wyznaczam własny termin na odpowiedź. Po tym terminie idę do sądu i wygrywam (przykładowo wyrok NSA z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie sygn. akt. I OSK 1808/14 i wyrok WSA w Warszawie z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie sygn. akt. II SAB/Wa 655/16). Możesz użyć przeklejki z sekcji uniki w argumentacji.

Sąd

Czy za napisanie uzasadnienia jest pobierana opłata?

Jeżeli wygrałeś - gratis. Jeżeli przegrałeś - 100zł.

Dlaczego raz 100zł za skargę, a raz 200zł za skargę?

Na etapie wojewódzkiego sądu administracyjnego skarga na decyzje odmowną w sprawach o dostęp do informacji publicznej to 200zł, a skarga na bezczynność (brak odpowiedzi, odpowiedź niepełna, odpowiedź wymijająca) to 200 zł.

dip/uniki/faq.txt · ostatnio zmienione: 2017/08/17 09:51 przez naczelnik
Public Domain
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0