Ilość informacji prostej

Odwołać się w tym miejscu należy do orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, gdzie choćby w wyroku z dnia 6 października 2011r., sygn.akt I OSK 1199/11 (Lex nr 1149133) – Sąd przyjął, iż w pewnych przypadkach suma informacji prostych posiadanych przez adresata wniosku może przekształcić się w informację przetworzoną, jeżeli uwzględnienie wniosku wymaga ich zgromadzenia poprzez przegląd materiałów źródłowych w których są zawarte, a ilość informacji prostych konieczna dla sporządzenia wykazu wskazanego we wniosku jest znaczna i angażuje po stronie wnioskodawcy środki i zasoby konieczne dla jego prawidłowego funkcjonowania.
Podobne stanowisko prezentowane jest w orzecznictwie wojewódzkich sądów administracyjnych, gdzie przyjęte zostało, iż przetworzenie jest równoznaczne z koniecznością odpowiedniego zestawienia informacji, samodzielnego ich zredagowania związanego z koniecznością przeprowadzenia czynności analitycznych, których końcowym efektem jest dokument pozwalający na dokonanie przez jednostkę samodzielnej interpretacji. Nieraz o tym charakterze informacji przesądza rozmiar i zakres żądanej informacji (por. wyrok WSA w Krakowie z dnia 26 września 2005r., sygn.akt II SA/Kr 984/05, wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2005r., sygn.akt IV SAB/Wr 47/05, wyrok WSA w Gliwicach z dnia 22 stycznia 2004r., sygn.akt II SA/Ka 2633/03).

(IV SA/Wr 210/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu)

Dysponowanie

Organ powołując się na fakt niedysponowania określoną informacja publiczną powinien ten fakt uprawdopodobnić. Udzielona w tym zakresie odpowiedź musi zawierać informację dlaczego organ nie posiada żądanych informacji oraz inne dane, która mogą mieć wpływ na sytuację faktyczną i prawną wnioskodawcy oraz być przekonująca i odpowiadać - jak przyjmuje się w orzecznictwie- ogólnym standardom wynikającym z art. 8, art. 9 i art. 11 k.p.a., w tym zasadom „dobrej administracji”. Nadto należy odróżnić sytuację, gdy organ rzeczywiście nie dysponuje wnioskowaną informacją, od kwestii czy posiadane informacje mogą być udostępnione wnioskodawcy w sposób lub formach określonych we wniosku (zob. Wyrok NSA z 3 stycznia 2013 r., sygn. akt I OSK 2244/12; wyrok NSA - I OSK 851/09; wyrok NSA - I OSK 156/12). Ocena wyjaśnień organu leży w kognicji sądu administracyjnego (zob. II SAB/Kr 61/13 - Wyrok WSA w Krakowie). ~~DISCUSSION~~

dip/uniki/bzdury.txt · ostatnio zmienione: 2014/05/14 21:59 przez naczelnik
Public Domain
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0