Co to jest informacja publiczna?

Informacja o działalności organów władzy publicznej i osób pełniących funkcje publiczne

Definiując czym jest informacja publiczna warto wyjść od jej opisu zawartego w artykule 61 ust. 1 Konstytucji RP, który mówi że:

1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.

Czy jest możliwe aby władza publiczna wykonywała zadania nie dotyczące spraw publicznych? Wszak może działać jedynie na podstawie i w granicach prawa. Zatem informacją publiczną będzie wszystko to, co dotyczy władzy publicznej oraz informacje związane z wydatkowaniem funduszy publicznych i realizacją zadań publicznych np. przez spółki komunalne, organizacje pozarządowe, szkoły itd.

Informacje będące w posiadaniu władz publicznych

Trzeba też wiedzieć, że Naczelny Sąd Administracyjny, w 2002 roku określił, że nie muszą to być koniecznie informacje wytworzone przez te władze, a również będące w ich posiadaniu.

Informacje wytworzone przez władze publiczne oraz osoby pełniące funkcje publiczne oraz inne podmioty, które wykonują funkcje publiczne lub gospodarują mieniem publicznym (komunalnym lub Skarbu Państwa), jak również informacje odnoszące się do wspomnianych władz, osób i innych podmiotów, niezależnie od tego, przez kogo zostały wytworzone (wyrok NSA z dnia 30 października 2002 r., II SA 181/02).

Informacje dotyczące sfery faktów

Pamiętać trzeba również, że informacja publiczna dotyczy sfery faktów.

Jest nią treść dokumentów wytworzonych przez organy władzy publicznej i podmioty niebędące organami administracji publicznej, treść wystąpień, opinii i ocen przez nie dokonywanych, niezależnie do jakiego podmiotu są one kierowane i jakiej sprawy dotyczą. Informację publiczną stanowi więc treść wszelkiego rodzaju dokumentów odnoszących się do organu władzy publicznej lub podmiotu niebędącego organem administracji publicznej, związanych z nimi bądź w jakikolwiek sposób dotyczących ich. Są nią zarówno treści dokumentów bezpośrednio przez nie wytworzonych, jak i te, których używają przy realizacji przewidzianych prawem zadań (także te, które tylko w części ich dotyczą), nawet gdy nie pochodzą wprost od nich. (II SAB/Wa 28/08 - Wyrok WSA w Warszawie)

O co można wnioskować?

Przykłady informacji publicznych

1. Faktury opłacone ze środków publicznych Tu możesz obejrzeć jak z fakurami gminnego geodety zapoznawał się Strażnik Praw Obywatelskich w Gminie Szerzyny

A tu możesz zapoznać się z różymi wyrokami sądów w sprawie faktur i perypetiami naszego Stowarzyszenia przy staraniach o dostęp do takich dokumentów.

Możesz też zapoznać się z sprawą związaną z Lubuskim Urządem Wojewódzkim (korespondencja, dane), gdzie uzyskano umowy, faktury i protokoły zdawczo-odbiorcze w związku z nieprawidłowościami ostatecznie naprawionymi. 2. Listy obecności z zebrania wiejskiego

Tu możesz przeczytać o staraniach naszego Stowarzyszenia o dostęp do list obecności na zebraniu wiejskim na drodze sądowej i o precedensowym wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w tej sprawie. 3. Umowy cywilno-prawne zawierane przez organy władzy publicznej z osobami fizycznymi

Dodatkowo warto przeczytać przygotowaną przez nasze Stowarzyszenie opinię przyjaciela sądu na temat jawności umów. 4. Treść zawiadomienia o zgromadzeniu publicznym. 5. Ewidencja wniosków o informację złożonych do instytucji publicznej 6. Informacje statystyczne dotyczące przestępstw z art. 23 u.d.i.p. (korespondencja, dane) lub art. 269b Kodeksu Karnego (korespondencja, dane) 7. Wykaz jednostek podległych np. Głównego Inspektoratu Sanitarnego (korespondencja, dane) 8. Dokumenty znajdujące się w aktach stron - pisma stron (tu: odwołania), decyzje (korespondencja, dane)

I wiele innych informacji, których potrzebujesz w życiu codziennym (a władze publiczne są w ich posiadaniu) lub w życiu publicznym. ~~DISCUSSION~~

dip/poradnik.txt · ostatnio zmienione: 2013/08/15 02:59 przez naczelnik
Public Domain
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0