1. W przypadku informacji udostępnionej w BIP organ nie ma obowiązku udzielania zawartej w nim informacji w inny sposób (I OSK 416/08 - wyrok NSA).
  2. Nie zmienia charakteru informacji publicznej z prostej na przetworzoną konieczność usunięcia z dokumentu pewnych jego elementów ze względu na wymogi ochrony danych osobowych lub inne ograniczenia prawa do uzyskiwania informacji publicznej, gdyż jest to po prostu realizacja obowiązku wynikającego z art. 5 ust. 2 ustawy, a tak zwana „anonimizacja” dokumentu, polegająca na wykreśleniu z niego niektórych elementów formalnych nie jest przetworzeniem informacji, zaś dokument w ten sposób przygotowany do ujawnienia jest informacją publiczną nieprzetworzoną, która powinna być ujawniona bez żadnych dodatkowych warunków. (I OSK 977/11 - Wyrok NSA). Podobnie orzekł NSA w wyroku sygn.I OSK 1015/12, gdzie stwierdził, że nie jest to czynność mechaniczna sprowadzająca się do automatycznego usuwania danych.
  3. Informacja przetworzona to taka informacja, która została przygotowana „specjalnie” dla wnioskodawcy wedle wskazanych przez niego kryteriów, gdy podmiot zobowiązany do udzielenia informacji nie dysponuje na dzień złożenia wniosku gotową informacją, a jej udostępnienie wymaga podjęcia dodatkowych czynności polegających na sięgnięciu np. do dokumentacji źródłowej i dokonania złożonych działań myślowych. Wymaga podjęcia przez podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji działania o charakterze intelektualnym w odniesieniu do zbioru informacji, który jest w jego posiadaniu i nadania skutkom tego działania cech informacji (por. H. lzdebski, Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Warszawa 2001 r., s. 31; R. Stefanicki, Ustawa o dostępie do informacji publicznej - Wybrane zagadnienia w świetle orzecznictwa sądowego, „Państwo i Prawo” 2004 r. nr 2 s. 97, I OSK 1015/12 - Wyrok NSA).

~~DISCUSSION~~

dip/1001-tez.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/09 22:17 przez naczelnik
Public Domain
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0