Wstęp

Na podstawie dział VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 poz. 267 z późn.zm.; dalej: KPA) zwracam się z skargą w związku z (…)

Wymagania formalne skargi

Z ostrożności procesowej zapewniam, że niniejsze pismo spełnia wszelkie pisma wymagania formalne. Skarga w trybie przepisów KPA nie wymaga podpisu elektronicznego. Skarga nie musi spełniać wymagań określonych w art. 63 § 3a KPA z względu na art. 226 KPA w związku z par. 5 właściwego rozporządzenia. Oba akty regulują całkowicie niezależnie protokół, więc należy przyjąć, że pozostałe akty również są oddzielne, a więc nie można za słuszny przyjąć pogląd, że raz ma zastosowanie art.63 KPA, a innym nie. Ponadto świadczy o tym brak dodatkowych w rozporządzeniu. Analogiczna sytuacja występuje w zakresie wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

kpa/skarga.txt · ostatnio zmienione: 2013/07/11 11:32 przez naczelnik
Public Domain
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0